Sinhala News Details

img

2022.08.16 දින වාර්තා කරන ලද කකාවිඩ් මරණ සංඛ්‍යා

අද 2022 අව ෝස්තු 16 දින වාර්තා කරන ලද, වස්ෞඛ්‍ය වස්තවා අධයක්ෂ ජනරාල්වරයා ඊවේ (15) තහවුරු කළ වකාවිඩ් 19 ආස්ාදිතයන්වේ මරණ ස්ංඛ්‍යා වමවස්තය. වයස් කාණ්ඩ පුරුෂ කාන්තා එකතුව අවුරුදු 30ට අඩු 00 00 00 අවුරුදු 30-59 අතර 00 00 00 අවුරුදු 60 ස්හ ඊට වැඩි 03 03 06 එකතුව 03 03 06